Tuesday 16th July 2024

melloadmin

Tu’u tailiili ‘etau mo’ui-lelei ‘i he ngaahi tu’utu’u ‘a e Pule’anga National

Ko e totonu ia ‘a e tokotaha Nu’usila kotoa pe, ke tokanga’i kinautolu ‘e ha Potungaue Mo’ui ‘oku malohi mo longomo’ui. ‘I he vahenga ‘Okalani pea pehe ki he toenga ‘o e fonua, ‘oku fu’u fiema’u ke fakanaunau lelei ‘a e ngaahi falemahaki, ngaahi Kiliniki  pea mo e ngaahi sino kehe ‘oku nau tokonia e […]

Tu’u tailiili ‘etau mo’ui-lelei ‘i he ngaahi tu’utu’u ‘a e Pule’anga National Read More »

Pekia tamai soki he ‘uhila ‘i ha’ane ngaue he kautaha fufulu me’alele

NA’E ofongi ‘a e kau ngaue ‘i he pisinisi fufulu me’alele (Car Wash) ‘i he hala Fatafehi he ‘aho Tokonaki 29 ‘o Sune ‘a hono soki’i ‘e he ‘uhila ‘a Sione Pouono ta’u 42 nofo ‘i Kolomotu’a ‘o pekia pea ne tapuni ai pe pisinisi ko ’eni ‘o a’u mai ki he ‘aho ni.     Fakatatau

Pekia tamai soki he ‘uhila ‘i ha’ane ngaue he kautaha fufulu me’alele Read More »

Faka’ilo ha tamai ta’u 74 ki he faka’uli ta’etokanga fakatupu ai e pekia he hala pule’anga

KUO faka’ilo ‘e he kau polisi´ ‘a ‘Aloisio Kaitapu ta’u 74 nofo Tu’atakilangi ki he’ene fakatupu e mate ‘a Mesui Vaiomo’unga he ‘aho 17 ‘o Sune ‘i Longolongo.     Fakatatau ki he fakamatala ‘a e kau polisi ko Mesui na’e kau he kau memipa he Konifelenisi ‘a e Siasi Uesiliana pea ne ha’u mei Ha’amoa ‘o

Faka’ilo ha tamai ta’u 74 ki he faka’uli ta’etokanga fakatupu ai e pekia he hala pule’anga Read More »

Holoki e tautea ‘o Faka’osilea mo Pelikani´ ki he feinga hu mai e Drugs ki Nu’usila ni

NA’E tali ‘e he Fakamaau ‘anga Tangi ‘a Nu’usila ‘a e tangi ‘a e matapule ko e taha ia e kau taki e kau kengi Commanchero ‘i Nu’usila ni ko Seiana Faka’osilea ‘o ne pehee ne fu’u lahi hono tautea ngaue popula he ta’u ‘e 13 mo e mahina ‘e 2 pea ‘oku holoki hifo ia

Holoki e tautea ‘o Faka’osilea mo Pelikani´ ki he feinga hu mai e Drugs ki Nu’usila ni Read More »

Malie fetukuaki holo e kau polisi he ngaahi lakanga ma’olunga

KUO mama mai ha fakamatala ki he Kakalu ‘o Tonga´ ‘a e ngaahi fokotu’utu’u ‘oku fai ‘e he kau taki ma’olunga ‘i he Potungaue Polisi ‘a Tonga ki he ngaahi lakanga ma’olunga hange ko e lakanga na’e talu hono tu’uaki ko e tokotaha ke ne tokanga’i ‘a e faito’okonatapu pe ko e Komanita ia ‘i he

Malie fetukuaki holo e kau polisi he ngaahi lakanga ma’olunga Read More »

Toloi kakato tautea ngaue popula ha tamai na’a ne taa ‘aki ha va’a pamu ha fefine kilina he kaunga’api

KUO toloi kakato e tautea ngaue popula ‘o Viliami Kioa ta’u 43 mei Sopu ‘i he fakamaau’anga lahi ‘i Nuku’alofa ki he hia ko ’ene taa ’aki ha va’a pamu ‘alaminiume ‘a Toti Viau ‘o tupu mei ai ha ngaahi lavea kehekehe ki hono sino he ‘aho 10 ‘o Me 2023 ‘i Sopu.    Ko e

Toloi kakato tautea ngaue popula ha tamai na’a ne taa ‘aki ha va’a pamu ha fefine kilina he kaunga’api Read More »

Liliu e loto e Minisita ‘o Foaki e visa ta’u 5 ‘a Loasi mo hono hoa´

‘I HE uike kuo ‘osi´ na’e ‘oatu ‘e he Kakalu ‘a e ongonogo fekau’aki mo e ‘ikai ke loto e Tokoni Minisita ‘Imikuleisoni ‘a Nu’usila´, Chris Penk ke kau noa he keisi ‘a Loasi Latu mo hono hoa´ he tu’utu’uni ‘a e potungaue ‘Imikuleisoni ‘a Nu’usila ni ke na mavahe leva mei Nu’usila ni hili ia

Liliu e loto e Minisita ‘o Foaki e visa ta’u 5 ‘a Loasi mo hono hoa´ Read More »

Louta’i e ngoue tama ‘a hono mehikitanga kae langa ai ‘ene ‘a puaka

KUO halaia ‘i he Fakamaau’anga ke halaia ‘a Siua Hufanga ta’u 53 mei Pea ki he’ene fekau’i ha tokotaha ke teke louta’i ‘a e ngoue kava, vanila mo e goue kehe ‘a Sione Vaioleti Hufanga he ‘aho 6 ‘o Sune 2023 ‘i Pea.     Na’e mahino mei he tu’utu’uni ‘a e Fakamaau Polisi na’e hala e

Louta’i e ngoue tama ‘a hono mehikitanga kae langa ai ‘ene ‘a puaka Read More »

Ta’u 2 ngaue ki he kau kengi Comancero ‘i Tonga mo e ‘ikai ha ola ka ko e fakamole pe

KUO tukuaki’i ‘a e kau polisi he va’a Serious Crime mo e Interpol ‘i Nuku’alofa ki he ngaue taimi loloa ki ha operation fakatotolo makehe ka e ‘ikai ha ola lelei mei ai ka e kei ma’u pe ‘enau vahe ‘ovataimi kakato mei he vote ‘a e Potungaue´ kae tu’utu’u e vahe ‘ovataimi ia ‘a e

Ta’u 2 ngaue ki he kau kengi Comancero ‘i Tonga mo e ‘ikai ha ola ka ko e fakamole pe Read More »

Ngaue popula matapule ta toki’I ha fefine pisinisi ke hola mo e kato pa’anga

KUO tautea ‘a Fredrick  Palefau mei Fangaloto ke ne ngaue popula ta’u ‘e 5 he kaiha’a fakamalohi’aki ha toki si’isi’i na’a ne taa’i’aki e nima ‘o e fefine ‘Esia ha’ana e falekai ‘i Fasi ‘i ‘Aokosi ta’u kuo ’osi he’ene feinga hola mo e kato pa’anga.     ‘I he ‘aho 28 ‘Aokosi 2023 na’e faka’ohovale ki

Ngaue popula matapule ta toki’I ha fefine pisinisi ke hola mo e kato pa’anga Read More »

Ko e ha e tu’unga ‘oku ‘iai e timi Task Force ki hono tau’i ‘o e faito’okonatapu ‘i he Potungaue polisi

‘OKU lahi hono fehu’ia ‘a e tu’unga ‘oku ‘iai ‘a e timi kuo filifili kenau hua mo ta’aki mai kau tila faito’okonatapu ‘i Tonga(Task Force) ‘a e Potungaue Polisi na’e fokotu’u he ta’u 2018 pea ivia fakapa’anga mei Fale Alea ke ne tu’u ta’epete hono hua mo puke ‘o fakamalohi’i ‘a e lao ke faka’ilo

Ko e ha e tu’unga ‘oku ‘iai e timi Task Force ki hono tau’i ‘o e faito’okonatapu ‘i he Potungaue polisi Read More »

‘Ikai lava ke faka’ilo e matapule na’a ne taa’i e neesi ‘o pekia ‘i Hu’atolitoli

‘OKU kei tauhi malu ‘e he kau Sela ‘i Hu’atolitoli ‘a Ika Ma’u mei Ma’ufanga ‘i he pilisone malu´ hili ia e tukuaki’I na’a ne fakapoongi ‘a e Neesi ko Samuela Mafi lolotonga ‘ene fakahoko fatongia he Va’a Fakalelei ‘Atamai ‘i Huatolitoli he ‘aho 8 ‘o Sune 2024.    Lolotonga hono tauhi fakalao ‘o Ika Ma’u

‘Ikai lava ke faka’ilo e matapule na’a ne taa’i e neesi ‘o pekia ‘i Hu’atolitoli Read More »

Tautea e ongo tangata ki he kopi e pa’anga loi pea fa’ao mo ‘ena misini hiki tatau

NA’E tautea ‘e Fakamaau Lahi Cooper ‘a e ongo tangata ko Tupou Haupeakui pea mo Sione Songo’imoli ‘i he tukuaki’i ko e hiki tatau pe ngaahi ha pa’anga loi pea pehee ki he ma’u mo e faito’o konatapau pe mo e ‘u me’a ngaue’aki ki he faito’o konatapu.   Ko e hisitolia e me’a na’e hoko´. ‘I

Tautea e ongo tangata ki he kopi e pa’anga loi pea fa’ao mo ‘ena misini hiki tatau Read More »

Kalo pe Minisita ‘Imikuleisoni ke tokoni ka ’oku poupoua e ui ke ‘oange ha faingamalie ‘o Loasi Latu

KO E taha e keisi ‘oku ne ma’u e loto e tokolahi ‘i Nu’usila ni ko e tu’utu’uni ‘a e ‘Imikuleisoni kia Loasi Latu mo hono husepaniti´ ke na mavahe leva mei Nu’usila ni hili ia ha ta’u ‘e 20 ‘ena ‘ova pe nofo ta’efakalao he fonua ni.   Ko e talu ‘eni ‘ena ‘ova mei he

Kalo pe Minisita ‘Imikuleisoni ke tokoni ka ’oku poupoua e ui ke ‘oange ha faingamalie ‘o Loasi Latu Read More »

Pekia e tangata’eiki Faifekau tui’i he’ene sikuta 

‘OKU kei ‘ita lahi e tokolahi  he fakaloloma hono tui’i ‘e ha me’alele ha tangata’eiki he’ene ki’i sikuta pe saliote ka ‘oku faka’uhila pe ‘o lele holo ai´. ‘Oku toe fakatupu ‘ita´ ko e to’onga ‘a e faka’uli e me’alele na’a ne tui’i e tangata’eiki´.   Ko e pekia´ ko e faifekau maloloo ko Fakataha Tau’aika ta’u 92

Pekia e tangata’eiki Faifekau tui’i he’ene sikuta  Read More »

Teu e me’afaka’eiki ‘o Sinoti ki he Tusite e uike ni, ne melemo ‘i Gisborne

‘OKU ‘amanaki ke fakahoko e me’afaka’eiki ‘o e tamai ko Taina Sinoti ta’u 33 mei Vaini kae nofo Gisborne he Tusite ‘o e uike ni.   Na’e kau ‘a Sinoti he toko 3 na’e melemo ‘i he potutahi ‘o Gisborne he uike kuo ‘osi´.  Ko e toko 3 na’e melemo´ ko e kau taukei toutai pe ia he

Teu e me’afaka’eiki ‘o Sinoti ki he Tusite e uike ni, ne melemo ‘i Gisborne Read More »

Ngaue poppula fefine ngaue Pangike ki he kaiha’a mei he fine’eik penisoni

NA’E tautea he fakamaau’anga  Fakavahe ‘o  Albany ‘i he fakahihifo ‘o ‘Aositelelia  he Tu’apulelulu ‘a e fefine Tonga ne ngaue he Pangike ANZ  ‘i he tukuaki’i ki he kaiha’a.   Na’e tukuaki’i ‘a Mary Mercedes Lea’aetoa, ta’u 26  ki he’ene kaiha’asi ha $56,596 mei he ‘akauni ‘a e fine’eiki penisoni. Na’e tautea ai ia ke ne ngaue popula ‘i ha ta’u ‘e

Ngaue poppula fefine ngaue Pangike ki he kaiha’a mei he fine’eik penisoni Read More »

Puke e kau Tonga ‘e toko 5 ka ne fai atu e kau kaiha’a he toko 20´

KUO puke ‘e he kau Polisi he feitu’u Sunnyvale, California ‘i ‘Amelika ‘a e fanau Tonga ‘o tukuaki’i ki he’enau ‘ohofi fakatokalahi ‘o fahi mo hae ha falekoloa Siueli he loto Shopping e feitu’u ni ‘o kaiha’si e koloa siueli kehekehe mei ai.   Ko e fo’i kaiha’a ni na’e ma’u lelei pe he me’afaitaa he loto

Puke e kau Tonga ‘e toko 5 ka ne fai atu e kau kaiha’a he toko 20´ Read More »

Pekia e talavou ‘Amelika ‘i Faleloa ‘o motuhia ai ‘ene misi ke ne fakafofonga’i ‘a Tonga he ‘Olimipiki´

KUO motuhia e misi ‘a e talavou ‘Ameklika na’e nofo mo tupu hake ‘i Tonga ke ne fakafofonga’i ‘a Tonga he sipoti na’e manako ki ai ko e fanifo mo e lofa´. Ko e fa’ahinga sipoti ‘eni ‘oku ‘iloa ko e  Kite Foiling ‘o meimei tatau pe mo e Kite Boarding.   Ko e talavou ni ko Jeakon

Pekia e talavou ‘Amelika ‘i Faleloa ‘o motuhia ai ‘ene misi ke ne fakafofonga’i ‘a Tonga he ‘Olimipiki´ Read More »

Fakaha he fa’ee ko hono foha´ ne lahi e konaa mo e fakapikopiko´ : Fetu’utaha Sikalu

NA’E tautea ‘e Fakamaau Lahi Cooper ‘a Fetu’utaha Sikalu ‘o Ha’ateiho ke ngaue popula mahina ‘e 6 ka ke ngaue’i pe e 3 pea malu’i he mahina ‘e 3. Na’e tautea fakataha ia mo Sefo Tonga ke ngaue popula he mahina ‘e 3 kae toloi kotoa ia.   Ko e me’a ‘oku ongo heni ko e fakamatala

Fakaha he fa’ee ko hono foha´ ne lahi e konaa mo e fakapikopiko´ : Fetu’utaha Sikalu Read More »

Pekia e Neesi na’e fakalavea’i ‘e he Popula uesia faka’atamai ‘i Tolitoli

KUO pekia e neesi ko Samiuela Mafi na’e ngaue ki he va’a fakalelei ‘atamai ‘i he Pilisone Hu’atolitoli´ ‘i he tukuaki’i na’e ‘ohofi mo fakalavea’i ia ‘e ha tokotaha na’e tauhi he va’a faka’atamai ‘i Hu’atolitoli´.   Na’e lahi foki e ngaahi fakamatala mo e talanga he me’a ni ‘i he mitia fakasosiale´. Na’e tuku mai ai

Pekia e Neesi na’e fakalavea’i ‘e he Popula uesia faka’atamai ‘i Tolitoli Read More »

Puke tu’u e koloa ‘a Lesieli Namoa kae ‘oleva ke fai ha tu’utu’uni fakafakamaau’anga

‘Ikai ke fai ki he alea he fakatau e Loumaile Lodge mo ta’etotongi e no kia Moehau NA’E felotoi pe e ongo fa’ahi´ pea tali ‘e he Fakamaau’anga Tangi ‘a Tonga´ ke tali e  tangi  ‘a e fefine pisinisi ko Lesieli Namoa pea mo e motu’a pisinisi ko Hiroshi Tominaga he’enau fakatonutonu mo e tangata pisinisi Tonga

Puke tu’u e koloa ‘a Lesieli Namoa kae ‘oleva ke fai ha tu’utu’uni fakafakamaau’anga Read More »

‘E puke ‘e he kau Polisi e koloa ‘a Ronnie Kivalu´, ‘Osi puke ‘ene veeni´

Ka ‘oku tali ‘ene hopo´ KO E taha e me’a ‘oku tokanga ki ai e Kakalu ko e ‘ikai ko ia ke tali e tangi ‘a Kama Manulevu ‘i Tonga kae tu’ulahoko ai pe hono tautea ia ke ngaue popula ki he mate´ ki hono hu mai e faito’o konatapu ki Nu’usila. Ka kuo lea

‘E puke ‘e he kau Polisi e koloa ‘a Ronnie Kivalu´, ‘Osi puke ‘ene veeni´ Read More »

Si’i feinga ke tokoni  hanga ‘e koe ‘o ‘aka lolotonga ‘ene tokoto´ ‘o malo ‘ene mo’ui

NA’E tautea ‘i he fakamaau’anga fakavahe ‘a ‘Okalani´ ‘a e talavou ta’u 24 ko ‘Onesi ‘Iongi ke ngaue pe mei honau ‘api´ (Home Detention) he mahina ‘e 7 koe’uhi´ ko ‘ene ‘aka mo malaki e ‘ulu e talavou ne si’i feinga atu ke tokoni’i e ongo me’a na’a nau ‘ohofi.   Ko e me’a ni na’e hoko

Si’i feinga ke tokoni  hanga ‘e koe ‘o ‘aka lolotonga ‘ene tokoto´ ‘o malo ‘ene mo’ui Read More »

‘Ikai kenau vakai e fefine ‘atamai vaivai he ‘aho ‘e 2 kae toki vakai atu pe kuo pekia

HILI ha fakatotolo makehe pe sula ki he tupu’anga e pekia ‘a e fefine ko Ruth Kathleen Toka ‘aia ‘oku ‘iloa pe ko Ruth Finau, ta’u 30 ‘i Siulai e 2021 na’e aofangatuku ai na’e to nounou lahi ‘aupito e kautaha na’a nau tauhi mo tokanga’i ‘a Ruth ko e Spectrum Care.KO Ruth ne ‘atamai vaivai

‘Ikai kenau vakai e fefine ‘atamai vaivai he ‘aho ‘e 2 kae toki vakai atu pe kuo pekia Read More »

Hiki e vahe ‘a e kau toulekeleka, hiki e tokoni ki he ngaaghi ako ‘a e Siasi´, pea mo e COLA 5% kau ngaue´

$899.2 miliona e Patiseti ‘a Tonga he 2024/25, fua ‘e Tonga e konga pea kolekole e toenga KUO tukuange mai e Patiseti ‘a Tonga ki he ta’u fakapa’anga lolotonga´ ‘aia ko e 2024/25 kuo ne a’u ai ki he tu’unga ma’olunga taha ke a’u ki ai e patiseti ‘a e fonua´ ko e $899.2 miliona.    ‘Oku

Hiki e vahe ‘a e kau toulekeleka, hiki e tokoni ki he ngaaghi ako ‘a e Siasi´, pea mo e COLA 5% kau ngaue´ Read More »

From Timaru to Turkey: A Tongan girl from Timaru has been crowned Little Miss Universe at a prestigious international pageant in Antalya, Turkey.

Ten-year-old Tapaita Fonokalafi was overwhelmed with emotion, wiping away tears as she accepted the top placing at the Little Miss and Mister Universe competition held earlier this week. Speaking from a cafe at 9pm local time in Turkey, Tapaita adorns her new tiara and sash recalling how she felt in her crowning moment. “I felt

From Timaru to Turkey: A Tongan girl from Timaru has been crowned Little Miss Universe at a prestigious international pageant in Antalya, Turkey. Read More »

Fakamaloloo’i Talekita Takimamata´ ko ‘ene foaki e aleapau ma’a e kautaha ‘oku fakalele ‘e hono ‘ofefine

NA’E tautea ‘e he PSC pe Komisiona e kau Ngaue Fakapule’anga ‘a Mary Tafa Fifita ke fakamaloloo’i mei he ngaue´ koe’uhi´ ko e  tukuaki’i na’a ne fakatafa’aki e fo’i aleapau ngaue ‘a e potungaue´ ‘o ‘ave ki he kautaha na’e fakalele ‘e hono ‘ofefine.   Na’e tangi ai ‘a Mary ki he Fakamaau’anga Lahi pea na’e fakahoko e

Fakamaloloo’i Talekita Takimamata´ ko ‘ene foaki e aleapau ma’a e kautaha ‘oku fakalele ‘e hono ‘ofefine Read More »