Sunday 14th April 2024

melloadmin

Kole fakamolemole ‘a e fa’ee´ ki he Hou’eiki mo e kakai e kolo´ he ma’u hono foha mo e Faito’o konatapu

Puke moe tama pisinisi uku ika mo’ui ko Teau Faletau he tukuaki’i ki he faito’o´ NA’E ‘ikai ha loto ‘e toe fefeka he tohi ‘a e fa’ee e matapule ta’u 30 na’e puke mei Vaini ko Jim Tupou mo e faito’o konatapu kilo ‘e 12 he po Falaite kuo ‘osi´ ‘i Vaini.    Na’e toe ‘ohofi ‘e […]

Kole fakamolemole ‘a e fa’ee´ ki he Hou’eiki mo e kakai e kolo´ he ma’u hono foha mo e Faito’o konatapu Read More »

Ma’u he Kasitomu e faito’o konatapu he uta mei ‘Amelika

NA’E puke ‘e he Kasitomu he’enau fengaue’aki mo e kau Polisi ‘a Tonga ha faito’o konatapu Methamphetamine pe ko ia ‘oku ‘iloa ko e Ice fe’unga mo e kalami ‘e 137.36.   ‘Oku pehee ko e uta ni na’e lolotonga hono sivi´ pea ne ma’u hake ai e ongo fo’i hina kofi na’e sila’i ‘aia ne fa’o

Ma’u he Kasitomu e faito’o konatapu he uta mei ‘Amelika Read More »

‘Ikai tali ke faka’ilo e Polisi na’a ne fana’i ‘a Halai´ ‘o iku mate ai´

KUO fakaha ‘e he Talekita Talatalaaki fakafeitu’u ‘a Salt Lake City ko Sim Gill he’ikai kenau faka’ilo hia ‘a e ‘ofisa polisi na’a ne fana’i e matapule Tonga ko Penisimani Halai ta’u 41 ‘o iku ai ki he’ene pekia´.   Ko e me’a ‘eni na’e hoko ‘i Sanuali ta’u kuo ‘osi´. Na’e faka’uli ‘a Halai he me’alele

‘Ikai tali ke faka’ilo e Polisi na’a ne fana’i ‘a Halai´ ‘o iku mate ai´ Read More »

Faka’ilo e Tonga ki he kaunga kau he fakapo ‘i ‘Aositelelia

KUO puke ‘e he kau polisi´ e tangata ko Michael Tuite ta’u 30 ‘o fakahu ‘i he tukuaki’i ki hono fakapoongi e tangata ko David Stemler he ta’u kuo ‘osi´. ‘Oku faka’ilo fakataha mo e matapule ko Sione Langi ta’u 27 ki he kaungaa kau he fakapoo.    Ka ‘i he uike kuo ‘osi´ na’e toe puke

Faka’ilo e Tonga ki he kaunga kau he fakapo ‘i ‘Aositelelia Read More »

Fakapaasi e ngaahi lipooti pa’anga tokoni ki he ngaahi Vahenga 1-17.

NA’E fakapaasi ‘e he Fale Alea ‘a e Lipooti ‘Atita ki he Pa’anga Tokoni Ki he Ngaahi Vahenga 1-17 ki he ta’u fakapa’anga ‘o kamata lau mei Fepueli 2021 ki Sanuali 2023. Ko e tali eni ‘a e ngaahi lipooti ‘atita e vahenga fili ‘e 17 pea fakatokanga’i mo e ngaahi me’a na’e tokanga ki ai

Fakapaasi e ngaahi lipooti pa’anga tokoni ki he ngaahi Vahenga 1-17. Read More »

Fakafisi ‘a Fekita mei he Minisita ki Muli ‘o hu ia ‘o Minisita he MEIDEC

HILI ha ngaahi ‘aho mo uike e fakaha ‘e he ngaahi kautaha ongoongo e fakafisi ‘a e Palemia´, Siaosi Sovaleni mei he Minisita ma’ae kau Tau ‘a ‘Ene’ Afio pea mo Fekita ‘Utoikamanu mei he lakanga Minisita ki Muli´, ko hono toki fakaha ‘eni ‘e he Palemia´ ko e mo’oni kuo na ‘osi fakafisi.    Na’e tohi

Fakafisi ‘a Fekita mei he Minisita ki Muli ‘o hu ia ‘o Minisita he MEIDEC Read More »

Hoha’a he tali ke omi ‘a Siaina ‘o tokoni fakamalu’i ‘i Tonga lolotonga e fakataha Forum e Pasifiki´

KUO ‘ikai ke toe taimi ‘a e pule’anga ‘Aositelelia mo ‘Amelika hili hono fakaha ‘e he Palemia´, Siaosi Sovaleni ‘oku ‘ikai ha palopalema ia he fie tokoni mai ‘a Siaina kenau malu’i ‘a Tonga lolotonga hono fakahoko e fakataha Forum e kau taki e  Pasifiki´ ki Tonga ‘i ‘Aokosi e ta’u ni.    “‘Oku ‘ikai ha ‘uhinga ia

Hoha’a he tali ke omi ‘a Siaina ‘o tokoni fakamalu’i ‘i Tonga lolotonga e fakataha Forum e Pasifiki´ Read More »

Tangi tokua ko e pa’usi’i e ki’i fefine ko ono famili´ ko e mahaki ‘oku ne mo’ua ai ko e Sexsomnia

‘Ikai ke ne ‘ilo ‘e ia ‘ene me’a na’e fai tokua he na’e mohe pe ia NA’E ‘ikai ke tali ‘e he Fakamaau’anga lahi ‘a ‘Okalani ‘a e tangi e matapule Tonga ‘e ui pe ko T. Koe’uhi´ ko e keisi ni ‘oku kaunga tonu ki ha ki’i ta’ahine ta’u si’i pea ko e famili

Tangi tokua ko e pa’usi’i e ki’i fefine ko ono famili´ ko e mahaki ‘oku ne mo’ua ai ko e Sexsomnia Read More »

Muimui he kau Patele ‘o ne si’i kelekele ‘aki ‘a Niua Fo’ou

NA’E pekia ‘i he Monite Toetu’u´ e  matapule ko ‘Epeli Koloa mei Neifafu Vava’u ‘i he taulanga ko Futu ‘i Niaufo’ou.  Ko e talanoa faka’ofa mo mohu tapuaki ‘o ‘Epeli´ pea ‘oku ‘ilo’i ia ‘e he meimei kakai Katolika tokolahi ‘i Tonga.    Ko ‘Epeli´ ‘oku ‘ikai ke fu’u ‘atamai lelei fefee pea na’e kamata ‘ene manako ke

Muimui he kau Patele ‘o ne si’i kelekele ‘aki ‘a Niua Fo’ou Read More »

Toe mapaki e ni’ihi mei he PTOA ‘o kamata e paatu Pule Lelei

‘Ikai ko ha me’a fo’ou e mapakipaki ‘a e kau tui ki he liliu fakatemokalati´ KO E taha e kaveinga fakapolitikale na’e fuoloa hono malanga’i mai ‘i Tonga ko e feinga ke liliu ‘a Tonga ke fakatemokalatiange hono fakalele´ pea fai ai e longoa’a lahi pea iku ‘o tutu ‘o vela ai ‘a Nuku‘alofa pea mole

Toe mapaki e ni’ihi mei he PTOA ‘o kamata e paatu Pule Lelei Read More »

Tala e kau ‘ova´ ’o si’i ma’u ai e fine’eiki Fisi ‘o ‘ave ki Villawood

KO E taha e talanoa fakaloloma ‘oku ne uesia e kakai kotoa he ope´ ko e vitio ‘a Meleane Tatu nofo Griffith, Australia ki hono ‘ohofi hengihengia honau ‘api´  ‘e he kau ‘ofisa ‘Imikuleisoni ko e kumi e kau ‘ova ‘i honau ‘api´.   Fakatatau ki he fakamatala ‘a Meleane ‘oku ne ‘ilo pe e kakai na’a nau

Tala e kau ‘ova´ ’o si’i ma’u ai e fine’eiki Fisi ‘o ‘ave ki Villawood Read More »

Kau e Tonga he tukuaki’i ki hono fakapoongi e Tonga he kau Kengi Headhunters

KUO faka’ilo e ongo tangata ‘o tukuaki’i ki hono fakapoongi e taha e kau tangata Tonga ne kau he kau kengi Head Hunters ko Charles Pongi. ‘Oku toki hopo’i e ongo tangata ni ko Vili Laungaue pea mo Lika Feterika ‘i he ta’u fo’ou´ ‘o tukuaki’i ki he mate ‘a Pongi´.    Ko e toko 6 ‘oku

Kau e Tonga he tukuaki’i ki hono fakapoongi e Tonga he kau Kengi Headhunters Read More »

Fakafuofua mahina ‘e 9 – 10 hopo’I e ongomatu’a Lavulavu

Fakaangaanga na’a toki ‘osi ki Sune pe ko Siulai KO E talu  ‘a e kamata hono hopo’i fo’ou ‘o ‘Etuate mo Akosita Lavulavu mei ‘aho 16 ‘o ‘Okatopa 2023 ‘oku kei lele pe hopo ko ’eni ‘i he Fakamaau’anga lahi ‘i Nuku’alofa. Fakatatau ki he fakamatala ‘a Lavulavu ki he Kakalu ko e hopo ni ‘e

Fakafuofua mahina ‘e 9 – 10 hopo’I e ongomatu’a Lavulavu Read More »

Fakafisi e PM mo e Minisita ki Muli mei he lakanga ne tokanga ki ai ‘a ‘Ene ‘Afio´

Ko e tali ki he Ha’ale´ he ‘oku ne kei ‘i he Lolo ‘a Halaevalu´ KO E talu hono ma’u ‘e he Kakalu ‘o Tonga´ e fakamatala kuo ‘osi fakahu atu ‘e he Palemia´, Siaosi Sovaleni ‘ene fakafisi mei he Lakanga Minisita e  Kau Tau ‘a ‘Ene ‘Afio´ pea pehee kia Fekita ‘Utoikamanu mei he lakanga Minisita

Fakafisi e PM mo e Minisita ki Muli mei he lakanga ne tokanga ki ai ‘a ‘Ene ‘Afio´ Read More »

Fuofua faiva e ongo Punake pea na ikuna loua ‘ena ongo faiva´

KO E taha e talanoa ‘o e fe’auhi faiva faka-Tonga lahi taha ‘i mamani´ ka ko e  ASB Polyfest ‘i Nu’usila ni ko e fuofua ‘asi hake ‘a e onogo punake fo’ou ko e fa’ee ko ‘Ilaisaane Valu Pome’e mo ‘ene tama´ ko Jeanavieve Valu Pome’e Vaipulu mo e ongo faiva ‘a e Kolisi Marcellin ki he

Fuofua faiva e ongo Punake pea na ikuna loua ‘ena ongo faiva´ Read More »

“Sr Eileen ko e ‘Angelo” : Mataiasi Taufa : Mamonga ka ne to’oa hono loto´ he ‘ofa ‘a e Taupo’ou Katolika

Lolotonga ‘a ‘ene ‘i he Pilisone na’a ne ‘ahia ia pea ne fakahingoa ‘ene ta’ahine´ ki ai KO E taha e talanoa fakamafana ki he Kakalu ‘o Tonga´ ‘a e talaloto ‘a e taha e kau tangata ne ‘ikai sola ki he tokolahi hono hisitolia e faihia mo e ngaue popula´ ‘i Tonga ka kuo liukava

“Sr Eileen ko e ‘Angelo” : Mataiasi Taufa : Mamonga ka ne to’oa hono loto´ he ‘ofa ‘a e Taupo’ou Katolika Read More »

Tautea e fefine ko ‘ene mama ki tu’a e ngaahi fakamatala ki hono kaume’a´ ko ‘Esau Namoa

NA’E mo’ua he fakamaau’anga ‘i Senee, ‘Aositelelia ‘a e ta’ahine ko Sira Elkheir na’a ne ngaue he potungaue Service NSW ‘i he tukuaki’i na’a ne mama ki tu’a e ngaahi fakamatala fakapulipuli ki hono kaume’a´ na’e lolotonga faka’ilo ki he hia mamafa.    Ko hono kaume’a´ ko e talavou ko ‘Esau Namoa na’e lolotonga faka’ilo fakataha ia

Tautea e fefine ko ‘ene mama ki tu’a e ngaahi fakamatala ki hono kaume’a´ ko ‘Esau Namoa Read More »

Tali ke tangi ‘a Sioeli ka kuo mei lava e ta’u ‘e 10 ‘ene ngaue popula´

KUO tali ‘e he fakamaau’anga tangi ‘a Nu’usila ke fakahu ange ha tangi ‘a e talavou ko Sioeli (Joel) Lo neongo ‘oku ‘i tu’a ‘i he taimi fakalao´ ke fai ha’ane kole ke fai ha’ane tangi.    Ko e lao foki ‘a Nu’usila ni ko hono hilifaki ho tautea´ ‘oku ‘oatu e ‘aho ngaue ‘e 20 ke

Tali ke tangi ‘a Sioeli ka kuo mei lava e ta’u ‘e 10 ‘ene ngaue popula´ Read More »

Halaia ‘a Taulanga mo Takavaha Nonu he faito’o konatapu

NA’E fakahalaia’i ‘e Fakamaau Ane Tavo Mailangi ‘a e ongo tangata ko Taulanga mo Takavaha he ma’u mo e faito’o konatapu mo e me’a ifi faito’o konatapu.   Ko e puipuitu’a e keisi ni koe  ‘aho 28 ‘o Sepitema 2023 fakafuofua ki he taimi 1:27 hengihengi na’e ngaue atru e kau Polisi´ ‘i he ‘elia e Paaka ‘i

Halaia ‘a Taulanga mo Takavaha Nonu he faito’o konatapu Read More »

Tali ke tangi ‘a Sioeli ka kuo mei lava e ta’u ‘e 10 ‘ene ngaue popula´

KUO tali ‘e he fakamaau’anga tangi ‘a Nu’usila ke fakahu ange ha tangi ‘a e talavou ko Sioeli (Joel) Lo neongo ‘oku ‘i tu’a ‘i he taimi fakalao´ ke fai ha’ane kole ke fai ha’ane tangi.    Ko e lao foki ‘a Nu’usila ni ko hono hilifaki ho tautea´ ‘oku ‘oatu e ‘aho ngaue ‘e 20 ke

Tali ke tangi ‘a Sioeli ka kuo mei lava e ta’u ‘e 10 ‘ene ngaue popula´ Read More »

Hao ‘a Siosina he tukuaki’i ki he’ene maumau’i ha me’alele $24,080.00

NA’E fakatonuhia’i ‘e Fakamaau Lahi Cooper ‘a Siosina Vakasiuola ‘i he tukuaki’i na’a ne maumau’i ha koloa ‘aia ko ha me’alele ka ko e me’alele ia ‘a Maria Finau.   Ko e tukuaki’i na’e maumau’i ‘e Ms Vakasiuola ‘a e me’alele Toyota Hilux Surf he ‘aho 19 ‘o Ma’asi 2023 ka ko e me’alele ia ‘a Maria

Hao ‘a Siosina he tukuaki’i ki he’ene maumau’i ha me’alele $24,080.00 Read More »

Lahi pehee ai kau ma’u mo e faito’o konatapu´ ‘i Popua´

Mo’ua e toko 3 ko e ma’u mo e faito’o konatapu ‘i he ‘api ‘o Popua ‘I HE ngaahi keisi fekau’aki mo e faito’o konatapu´ ‘oku lipooti atu ‘e he Kakalu ‘o Tonga´ ‘o fekau’aki mo e faito’o konatapu´ ‘oku kau ‘a Popua he kolo lahi ai e keisi faito’o konatapu´.    Na’e fakahalaia’i ‘e Fakamaau Lahi

Lahi pehee ai kau ma’u mo e faito’o konatapu´ ‘i Popua´ Read More »

Tuku ki tu’a e Poate mo e kau ma’u lakanga motu’a e Liahona/Saineha Alumni

Kei tu’ukaivi pe ‘a e sea e Poate motu’a´ pea ne puna hifo mo ‘ene kau poate ki Tonga  ‘o nau alea ai KO E HA koaa ‘oku kei piki ai ‘a Pita Hopoate he lakanga Sea e Poate´ he ‘oku kehekehe ia mo e Konisitutone na’e fakahu ke lesisita ‘aki e kautaha ‘a e Kolisi Tutuku´

Tuku ki tu’a e Poate mo e kau ma’u lakanga motu’a e Liahona/Saineha Alumni Read More »

Tautea’i lahiange he mitia fakasosiale ‘a e Faifekau Hango he’ene taa’i tamasi’i ako´

Ko e taha ‘o e kaveinga talanga’i lahi taha he taimi ni ‘i he mitia fakasosiale (Facebook) ko ha vitio na’e ‘ohake ki hono tautea’i lahi ‘e he Faifekau mo e Tiuta he ‘apiako Ngoue ko Hango ‘i ‘Eua, ‘a e taha ‘o e fanau ako.    Fakatatau ki he fo’i vitio na’e fakahoko ‘a

Tautea’i lahiange he mitia fakasosiale ‘a e Faifekau Hango he’ene taa’i tamasi’i ako´ Read More »

Launga’i ‘e he Tamai hono Foha ki he kaiaha’a mei he ‘api na’a ne le’o´

NA’E tautea ‘e he Tu’i Fakamaau Lahi le’ole’o´, Petunia Tupou ‘a Sione Taulua ke ne ngaue popula tupu mei he’ene kaiha’a mei he ‘api na’e le’ohi ‘e he ‘ene tamai´.    Ko e hisitolia e keisi ni ‘oku pehe ni. Ko e tamai ‘a Sione´ ko Sipiti Taulua ‘aia ‘oku ne nofo mo le’o he ‘api ‘o

Launga’i ‘e he Tamai hono Foha ki he kaiaha’a mei he ‘api na’a ne le’o´ Read More »