Monday 20th May 2024

8 December 2023

Tukuaki’i mamafa ‘e he Minisita MOI ‘a Lavemaau ki he ngaue kakaa

Ta’efakapolofesinale ‘a e to’onga e Minisita e MOI he mitia fakasosiale´ KO E taha he to’onga ta’efakapolofesinale lahi ne ‘asi mei he Minisita MOI ko Seventeen Toumo’ua ko ‘ene tali’i e fehu’i ‘a e Minisita Pa’anga Maloloo ko Tevita Lavemaau ‘i ha ongoongo ne tuku hake he peesi Facebook ‘a e Ministry of Infrastructure Tonga.   Na’e […]

Tukuaki’i mamafa ‘e he Minisita MOI ‘a Lavemaau ki he ngaue kakaa Read More »

Faka’aho e hopo e MOI mo e Minisita mo e ‘u kautaha tanu hala

KUO mahino ‘eni kuo faka’aho e hopo he vaha’a ‘o e ngaahi kautaha tanu hala ‘e 3 ko e City Engineering, Inter Pacific Ltd mo e Island Dredging mo e Minisitaa e MOI Seventeen Toumo’ua pea pehee ki he potungaue´ mo e Pule’anga´.    Ko e ‘eke ni ‘oku laui miliona he na’e ‘iaie  aleapau ‘a e Pule’anga

Faka’aho e hopo e MOI mo e Minisita mo e ‘u kautaha tanu hala Read More »

Halaia e ongo tautehina ‘Iongi hono fakapoongi ‘o Meliame´

KUO fakahalaia’i ‘e he Fakamaau Lahi ko Grant Powell he fakamaau’anga lahi ‘a ‘Okalani´ ‘a e ongo tautehina ko Viliami mo Falala ‘Iongi ki he fakapoongi (Murder) ‘o e fa’ee mo e kui ko Meliame Fisi’ihoi ‘i Sanuali 2020.  Na’e halaia mo e tama ‘oku na tokoua’aki pe ko Manu ‘Iongi ki he hia tamate tangata ia

Halaia e ongo tautehina ‘Iongi hono fakapoongi ‘o Meliame´ Read More »

Tali tonuhia e ongo tautehina he fana’i e matapule ‘o mate

NA’E ha ‘i he fakamaau’anga´ ‘i Hawaii ‘a e ongo tautehina ko Fanaika Mateaki ta’u 26 pea mo Paea Mateaki ta’u 19 ‘i he tukuaki’i  ki hono fana’i ha matapule ta’u 39 ko Ikaika Stone ‘o mate ‘i he feitu’u Kakaako ‘i Hawaii. Na’e tali tonuhia loua ‘a e ongo  tangata ni ki he tukuaki’i´.     Pea ‘oku faka’aho

Tali tonuhia e ongo tautehina he fana’i e matapule ‘o mate Read More »

Ke ‘oange ‘ene pepa nofo fonua he ‘oku fiema’u ke Dialysis

KUO faingamalie ‘a e tangata’eiki ta’u 66 ke taa ha’ane pepa nofo fonua makehe ‘i he ‘uhinga ‘ofa fakaetangata koe’uhi´ ko e tu’unga ‘ene mo’ui´. ‘Oku fiema’u ia ke Dialysis koe’uhi´ ko e  palopalema hono kofuua´ pea he’ikai ke lava ia ‘o foki ki Tonga he taumaiaa ‘oku ‘iai ha kiliniki Dialysis ai.   Ko e tangata’eiki´ ni

Ke ‘oange ‘ene pepa nofo fonua he ‘oku fiema’u ke Dialysis Read More »

‘Oua ‘e tipota’i kae ‘oange ha’ane visa ke fakama’opo’opo ‘ene ‘u me’a pea foki aa ki Tonga

NA’E tu’utu’uni ‘a e Immigration and Protection Tribunal ‘a Nu’usila ni  ‘i he tangi ‘a Pita Taha-ka-Afe Kei ke ‘oua ‘e tipota’i ki Tonga kae ‘oange pe ha’ane visa ‘eve’eva ke fakalao ‘ene nofo´ ‘i Nu’usila ni pea mo ‘iai ha ki’i taimi ke fakama’opo’opo ai ‘ene ‘u me’a´ kae toki foki fakalelei pe ki Tonga.   Ko

‘Oua ‘e tipota’i kae ‘oange ha’ane visa ke fakama’opo’opo ‘ene ‘u me’a pea foki aa ki Tonga Read More »

Ngaue popula ongo matapule ki he kaiha’a me’alele.

KUO tautea ngaue popula taki ta’u 2 ‘a Mateni Finau ‘o Kolomotu’a mo Maikolo Sinoti mei Sopu ‘e he Tu’i Fakamaau lahi Petunia Tupou ki he’ena kaiha’asi ‘a e me’alele mei ha ‘api nofo’anga ‘i Kolomotu’a he ‘aho 4 ‘o Sune 2022 ‘o hola mo ia.    Ko e me’alele na’e kaiha’asi ia he ‘aho malolo

Ngaue popula ongo matapule ki he kaiha’a me’alele. Read More »

Kei tukuaki’i tuonga’ane mo e tuofefine kaiha’a mokohunu he 2021

‘OKU kei tukuaki’i ‘a Kalolaine ‘Ealelei Fainga’a ta’u 31 mo Viliami ‘Ealelei ta’u 28 mei Tofoa ki hono kaiha’asi e tangai mokohunu momoa mei ha koniteina he ‘aho 15 ‘o Sepitema 2021 ‘i Ma’ufanga fe’unga hono mahu’inga mo e $5 mano tupu.     Na’e tukuaki’i foki kinaua ki he’ena ‘alu ‘i ha me’alele ki he tuku’anga

Kei tukuaki’i tuonga’ane mo e tuofefine kaiha’a mokohunu he 2021 Read More »

Tauhi pilisone malu tama na’a ne fai kaiha’a fakamalohi ‘e 2 he ‘aho ‘e 1

‘OKU kei tauhi malu ‘i pilisone ‘a Taniela Vaka ta’u 41 mei Fu’amotu ki he hia kaiha’a fakamalohi ‘e 2 ‘i Nuku’alofa he ‘aho 16 ‘o Novema ‘o tali ke ne ha he fakamaau’anga he ta’u 2024.     ‘I he ‘aho Tu’apulelulu 16 ‘o Novema na’e folau ‘eve’eva mai ‘a e mamahi Zhu Xiaowen ko e

Tauhi pilisone malu tama na’a ne fai kaiha’a fakamalohi ‘e 2 he ‘aho ‘e 1 Read More »

Faka’ilo fa’e fakatupu lavea he’ene faka’uli ha me’alele.

‘OKU lolotonga fe’ao ‘a Tepi Angilau ta’u 36 mei Patangata mo e tukuaki’i ki he faka’uli ta’etokanga ke fakatupu ai e lavea ‘ene ongo pasese he po’uli ‘aho 25 ‘o ‘Aokosi ta’u ni ‘i Ha’ateiho.    Ko Tepi na’a ne faka’uli he saliote misini fika R-1949 ‘i he po’uli ‘aho 25 ‘o ‘Aokosi ‘o fou fakahahake

Faka’ilo fa’e fakatupu lavea he’ene faka’uli ha me’alele. Read More »

Puke he kau polisi e kakai kehekehe ‘o tukuaki’i ‘oku nau ngaue’aki faito’okonatapu

KUO faka’ilo ‘e he kau polisi he Drugs Squad ‘a e kau tangata kehekehe pe fekau’aki ‘eni mo e faito’okonatapu talu mei Sepitema ki Novema. Neongo ko e ngaahi faito’okonatapu si’isi’i na’e ma’u ka na’e fakaha mei he kau polisi ko e halanga pe ia ki hono tau’i ‘o e faito’okonatapu ‘oku ‘uluaki muimui’i kau ifi

Puke he kau polisi e kakai kehekehe ‘o tukuaki’i ‘oku nau ngaue’aki faito’okonatapu Read More »

Tamate’i e hopo matapule na’e ‘uluaki tukuaki’i kiai kaiha’a he lab kolisi ako fakafaiako.

KUO kole ‘e he kau polisi ki he fakamaau’anga ke tukuange ‘a Sione Kearoha Langi ta’u 30 mei Haveluloto mei hono faka’ilo ‘o tukuaki’i ki he haefale mo e kaiha’a ‘i Me ‘o e ta’u ni mei he Lab Chemistry ‘a e Kolisi Ako Fakafaiako na’e mole ai e ngaahi naunau ako fe’unga hono mahu’inga mo

Tamate’i e hopo matapule na’e ‘uluaki tukuaki’i kiai kaiha’a he lab kolisi ako fakafaiako. Read More »