Monday 20th May 2024

27 October 2023

‘Ikai ke tali e kole ‘a ‘Akosita ke ‘oua ‘e fakamaau’i kinaua ‘e ‘E Langi

Kole ‘a ‘Akosita ke toloi e hopo´ he ko ‘ene loea fo’ou  NA’E ‘ikai ke tali ‘e Fakamaau Lahi ‘E. Langi ‘a e kole ‘a ‘Akosita Lavulavu ke ‘oua te ne fakamaau’i ‘ene hopo´.   Ko hono toe hopo’i fo’ou ‘eni ‘o e ongo Lavulavu ki he tukuaki’i fekau’aki mo e pa’anga na’e totongi atu ‘e […]

‘Ikai ke tali e kole ‘a ‘Akosita ke ‘oua ‘e fakamaau’i kinaua ‘e ‘E Langi Read More »

Ngaue Popula ki he kaiha’asi $34,300 mei he National Rugby League

NA’E tautea he Tu’i Fakamaau Lahi le’ole’o´, Tupou ‘a Seinivunga Lafo’ou, ta’u 30 ke ne ngaue popula ‘i he tukuaki’i ki he’ene kaiha’asi ha pa’anga mei he komiti ‘akapulu liiki ‘a Tonga ko NRL (National Rugby League) .   Ko e NRL ‘oku fakapa’anga ia mei ‘Aositelelia pea mo ‘enau taumu’a ngaue ke fakalakalaka’i e ‘akapulu liiki

Ngaue Popula ki he kaiha’asi $34,300 mei he National Rugby League Read More »

Faka’ilo fa’ee ki he feinga fufuu’i hono tohotoho’i ‘ene tama´ kei ta’u 14

KUO faka’ilo ‘e he kau polisi´ ha fa’ee ta’u 41 mei Puke ‘o tukuaki’i ki he’ene feinga fufuu’i hono hanga ‘e ha matapule ‘o angahala’i hono ‘ofefine ta’u 14  he ta’u kuo ’osi´ ‘i Hofoa.    Na’e to e faka’ilo mo e matapule ta’u 31 mei Hofoa ki he’ene fakahoko e hia ko e pa’usi’i fakalielia

Faka’ilo fa’ee ki he feinga fufuu’i hono tohotoho’i ‘ene tama´ kei ta’u 14 Read More »

Faka’ilo ‘ofisa ma’olunga he Kasitomu fekau’aki mo e uta naunau me’atau.

‘OKU lolotonga tali hopo ‘a Mosese Katoa ta’u 56 mei Ma’ufanga hili hono faka’ilo he ‘aho 11 ‘o Sepitema 2023 ki he’ene huu mai ha koloa tapui fakangatangata ki Tonga ko ha ngaahi me’afana laifolo kalasi kehekehe ‘e 12 pehee ki ha fo’i mahafu mo’ui ‘e 4154.    Ko Mosese ko e taha ‘eni he kau

Faka’ilo ‘ofisa ma’olunga he Kasitomu fekau’aki mo e uta naunau me’atau. Read More »

Feinga e fa’ee ki he toko 10 ke faka’auha e faito’okonatapu he falemalolo : Ngaue Popula´

Ngaue Popula mo e Husepaniti ko ‘ene tila kef eau e fiema’u ‘a e mali´ KO E  ongoongo fakaloloma ko ha fa’ee ki he fanau ‘e toko 10 ko Folauola Kamoto ta’u 41 mei Hala’ovave kuo tautea ngaue popula ta’u 2 mahina 10 ki he ma’u mo ha kokeini peketi 14 na’e lele ia ke laku

Feinga e fa’ee ki he toko 10 ke faka’auha e faito’okonatapu he falemalolo : Ngaue Popula´ Read More »

“ ‘Ai ke ‘oatu ha’o koini ka ke tokoni mai ke ‘oua puke au” kole a Tevita kia Satini. Puna’ivaha

‘OKU lolotonga fe’ao ‘a Tevita Fine Fifita ta’u 28 mei Matahau mo e tukuaki’i ki he’ene feinga totongi fufu ‘a e Polisi ko Punaivaha mo e ‘Ofisa Kasitomu ko Fifita ke fakaloto’i kinaua ke ‘oua na’a na hua e ongo kane he’ene uta mei tu’apule’anga ‘i uafu Kuini Salote he ‘aho 27 ‘o ‘Epeleli ta’u ni

“ ‘Ai ke ‘oatu ha’o koini ka ke tokoni mai ke ‘oua puke au” kole a Tevita kia Satini. Puna’ivaha Read More »

Ngaue popula ta’u 7 mo e konga e tamai ma’u tu’o 3 mo e faito’okonatapu

‘OKU lolotonga ngaue popula ‘a Paula Keni Moala ta’u 53 ki he ta’u ‘e 7 mo e konga ki he hia kehekehe ‘e 3 ko e ma’u mo e faito’okonatapu ‘i Popua he ‘aho 24 Novema 2022 pehee ki hono ma’u tu’o 2 ki hono ‘api nofo’anga ‘i Tokomololo´ mo ha peki ‘aisi ‘i Sune mo

Ngaue popula ta’u 7 mo e konga e tamai ma’u tu’o 3 mo e faito’okonatapu Read More »

Ngaue popula ‘a Andrew he’ene tufaki kokeini ki he ongomatu’a muli mo ha ni’ihi kehe

KUO tu’utu’uni ‘a Fakamaau lahi Copper ‘i Nuku’alofa ke ngaue popula ta’u 7 mo e konga ‘a Andrew Motuliki ta’u 30 mei Neiafu Vava’u ki he’ene tufaki ha konga ‘o e kokeini na’e hake ‘i Vava’u he ta’u 2021.    Ko Andrew na’a ne kau he ni’ihi na’a nau ‘uluaki ma’u e kokeini´ pea ne tu’uaki

Ngaue popula ‘a Andrew he’ene tufaki kokeini ki he ongomatu’a muli mo ha ni’ihi kehe Read More »

Ngaue popula ‘a Kelikupa he haofale, kaiha’a mo e ma’u mo e faito’o koantapu

NA’E hilifaki e  tautea ‘o Kelikupa Maile ‘o Longolongo´ ke ne ngaue popula ki he ngaahi hia na’e tukuaki’i ia ki ai´.    Na’e ‘uluaki ui e hopo ni he fakamaau’anga lahi ‘ia Fakamaau lahi Cooper ‘aia na’e tali tonuhia ai ‘a Kelikupa pea na’e tu’utu’uni ‘a Cooper ke tukihifo e keisi ni ki he fakamaau’anga Polisi

Ngaue popula ‘a Kelikupa he haofale, kaiha’a mo e ma’u mo e faito’o koantapu Read More »

Hao ‘a Pelenaise he fakahu e pa’anga´ ki he’ene ‘akauni´

KO E hopo ni ‘oku malie he ne faka’ilo fakataha ‘a Pelenaise Manu mo e fefine ko Fokikovi Lauaki na’e nofo fakamali mo hono tuonga’ane.    Ko Fokikovi´ na’e faka’ilo mo tautea ia ki he’ene kaiha’asi e pa’anga lahi mei he ‘akauni ‘a e kautaha Luna’eva ‘aia na’e ‘oatu e ongoongo ko ia´ he uike kuo ‘osi´

Hao ‘a Pelenaise he fakahu e pa’anga´ ki he’ene ‘akauni´ Read More »