Monday 20th May 2024

30 June 2023

‘Oku ‘afio’i nai ‘e he Tu’i´ e tu’utu’uni ko ‘eni?

Ta’ofi he Sekelitali ‘a e Tu’i´ ke ngata pe ngaahi polokalama he 9 ke ‘oua ‘e, uesia e Tu’i´ mo hono fale´ KUO ma’u ‘e he Kakalu ‘o Tonga´ ha fakamatala falala’anga kuo ‘omai e tu’utu’uni meia Sione Fifita mei he ‘Ofisi e Palasi´ ko e ngaahi polokalama kotoa pe ‘a e Uke Heilala mo […]

‘Oku ‘afio’i nai ‘e he Tu’i´ e tu’utu’uni ko ‘eni? Read More »

Tali ke foaki ha Visa ‘eve’eva ‘a Mele hili hono lele’i e Ongoongo´

KUO toe liliu e  loto ‘a e kau ma’u mafai he potungaue ‘Imikuleisoni ‘a Nu’usila´ mei he teu kenau tipota’i ‘a Mele Langi ki Tonga´ ‘o ta ange ‘ene visa ‘eve’eva kae fai ha ngaue ki he tu’unga ‘a ‘ene nofo´.    Na’e foaki ai ‘e he ‘Imikuleisoni ‘ene visa mahina ‘e 6 ke fakalao’i ‘ene nofo´

Tali ke foaki ha Visa ‘eve’eva ‘a Mele hili hono lele’i e Ongoongo´ Read More »

Loto mamahi matapule he Potungaue Polisi´ ‘i he’ikai kenau faipau ki he’enau alea´

Na’e a’utaki mai ki he Kakalu ‘a e loto mamahi lahi ‘a Sione Tu’ifua ki he Potungaue Polisi ‘a Tonga he’enau loi he’enau alea ke malu’i hono hingoa´ ka e tokoni ki hono kumi ‘a e kokeini kilo 36 na’e hake ‘i Vava’u he ta’u 2021 ‘aia na’e fakamahu’inga ‘e ma’u mei ai ha $8.2

Loto mamahi matapule he Potungaue Polisi´ ‘i he’ikai kenau faipau ki he’enau alea´ Read More »

Fakamolemole’i ‘e he ongo fa’ee ‘a e tokoni puleako Tonga High he’ene ta ‘ena ongo leka he ako

NA’E  tali lelei ‘e he Fakamaau Polisi Pule le’ole’o´ ko  Similoni Tu’akalau mo e Talatalaaki´, ‘Inisipekita Loata Satini he ‘aho Pulelulu kuo ’osi ‘i he Fakamaau’anga Polisi ‘i Fasi ‘a e kole mei he ongo fa’ee ‘a ‘Epeleli Moli mo Fatafehi Havea ke ta’ofi ha to e hoko atu hono fakamaau’i ‘a Gerald Tupou ta’u

Fakamolemole’i ‘e he ongo fa’ee ‘a e tokoni puleako Tonga High he’ene ta ‘ena ongo leka he ako Read More »

Tukuaki’i ongomatu’a ‘e 2, fa’e 1 mo e ongo tangata ki he ma’u mo e faito’okonatapu

‘OKU kei fakahokohoko ki he Fakamaau lahi ‘i Tongatapu ‘a e ngaahi hopo ma’u mo e faito’o konatapu ‘a Vainikolo ta’u 31 mo hono uaifi´ ko Manuna Selu ta’u 31, Kisina ta’u 29 mo hono uaifi ko Tohu’ia Neiufi ta’u 28 mei ‘Utulau, fa’ee ko Ma’ata Ngaue ta’u 42 mei Sopu, matapule ko Nalesoni Siulangapo

Tukuaki’i ongomatu’a ‘e 2, fa’e 1 mo e ongo tangata ki he ma’u mo e faito’okonatapu Read More »

Tali tonuhia foha ta’u 52 ki he alakovi he’ene fa’ee´

KUO tali tonuhia ha tamai mei Veitongo ki he Tu’i Fakamaau Lahi CJ Whitten he ‘aho Tusite ‘o e uike kuo’osi ‘i Nuku’alofa hili  hono lau atu ‘e he Kalake´ ‘a e tukuaki’i matu’aki fulikivanu ka na’a ne kei faka’ikai’i pe ‘a e tukuaki’i.   ‘Oku tukuaki’I e tokotaha ni ki he’ene alakovi fklielia pe

Tali tonuhia foha ta’u 52 ki he alakovi he’ene fa’ee´ Read More »

Ongoongo mei Fale Alea – Hon Jenny Salesa, Mēmipa Fale Alea ma’a Panmure-Ōtāhuhu

Patiseti 2023 – Ko e patiseti ko ‘eni ‘oku kakato ai ha ngaahi tokoni fakalukufua ‘o fakataumu’a ke holo  ai e ngaahi fakamole ki he nofó,  tokonia ‘a e ngaahi komiunitī na’e uesia ‘i he ngaahi fakatamaki fakaenatulá pea ‘i he taimi tatau, ke langa hake ‘a e tu’unga mateuteu ‘a e kakai ki he

Ongoongo mei Fale Alea – Hon Jenny Salesa, Mēmipa Fale Alea ma’a Panmure-Ōtāhuhu Read More »