Monday 15th July 2024

18 May 2023

Ne ‘ohake au he’eku fa’ee he lotu kalisitiane´, Naomi Ballantyne

Ka ko e ha koaa e konga Tonga e fefine milionea ni? Fa’ee hafekasi Siamane Ha’amoa kae tamai Tonga pea na’e fanau’i ia ‘i Tonga : Guttenebeil KUO ma’ave’ave ‘i Nu’usila ni mo mamani lahi ‘a e talanoa e fefine milionea konga Tonga ‘i Nu’usila ni ko Naomi Ballantyne ka ‘oku hala ha ongoongo te […]

Ne ‘ohake au he’eku fa’ee he lotu kalisitiane´, Naomi Ballantyne Read More »

Mate talavou Tonga ko e fu’u lahi ‘ene ngaue’aki e faito’o konatapu

Kae leleaki’i e tehina e tama ‘akapulu liiki ‘iloa ko P{ayne Haas ki falemahaki ‘OKU kei fakaakeake he falemahaki ‘i Brisbane ‘a e tehina kei ta’u 19 e tangata matengata’a he timi liiki ‘a e Brisbane Broncos, Payne Haas he falemahaki´ ko e tukuaki’i ko e fu’u lahi ‘ene ngaue’aki e faito’o konatapu. Ko e

Mate talavou Tonga ko e fu’u lahi ‘ene ngaue’aki e faito’o konatapu Read More »

Felotoi e Kacific mo e Pule’anga ke na fakalelei ‘i tu’a kae tuku e hopo´

KUO tuku mai ‘e he Pule’anga´ ‘a e ongoongo kuo nau felotoi mo e kautaha Satelaite ko e Kacific Broadband Sattellites Group ke ‘oua ‘e toe hoko atu ‘ena hopo´ kae fakalelei pe ‘i tu’a.   Na’e pehee ‘e he Pule’anga´ ‘oku nau fiefia he felotoi kenau fakalelei kae ‘ikai ke toe hoko atu e fakatonutonu

Felotoi e Kacific mo e Pule’anga ke na fakalelei ‘i tu’a kae tuku e hopo´ Read More »

Ma’u matapule na’a ne ha’i e me’aloto he kia ‘o e pekia´ ‘o tupu ai ‘ene pekia.

KUO puke ‘e he kau polisi he vahe hahake ‘o Nuku’alofa ‘a Soane Po’ese Falekaono mei Lapaha ‘o tukuaki’i ki he fakapoongi ‘o Kata Leleifua he mahina kuo ’osi ‘i he fa’itoka Paepae ‘o Tele’a´ ‘i Lapaha.    Ko e keisi ‘eni ‘oku haahaamolofia ke ‘asi he komiuniti he ko e ola mei he sivi

Ma’u matapule na’a ne ha’i e me’aloto he kia ‘o e pekia´ ‘o tupu ai ‘ene pekia. Read More »

To’o fakataimi laiseni loea ‘a Sifa Tu’utafaiva he ta’u ‘e 3.

KUO lototaha ‘a e Tu’i Fakamaau lahi´, J Whitten mo e kau Loea ‘oku nau memipa he Sosaieti lao  ‘a Tonga´ ke to’o fakataimi laiseni  e loea ‘a Siosifa Tu’utafaiva he ta’u ‘e 3 kae ‘oua kuo ne totongi ‘a e pa’anga ki he’ene kau faka’iloa ‘e toko  4 na’a nau totongi kiai $10,000.00 kae

To’o fakataimi laiseni loea ‘a Sifa Tu’utafaiva he ta’u ‘e 3. Read More »

Fakaha ‘e Siosio ko ’ena me’alele pe ka ‘oku ‘ikai ko ha kaiha’a

Toki ‘ilo hake kuo ‘osi hola e uaifi´ ia ki muli ka ‘oku na tali hopo NA’E fakaha ‘e Siosio Vea ‘o Ha’ateiho´ ki he Fakamaau’anga ko e me’alele ‘oku tukuaki’i na’a ne kaiha’asi ko e me’alele pe ia ‘a’ana mo hono uaifi´ pea kuo na ‘osi maau mo e me’a fakapepa kenau hopo.   

Fakaha ‘e Siosio ko ’ena me’alele pe ka ‘oku ‘ikai ko ha kaiha’a Read More »

Fakatupu ‘e he peesi Fanguna ha loto ‘ita ki ha husepaniti ke ne taa fakalavea’i ai hono uaifi´

NA’E hoko ha ke ‘i he va ‘o e ngomatu’a ko Sione Hokafonu ta’u 29 mo hono uaifi´ mei Houma he ta’u kuo ’osi ‘i hono ‘ohake he kulupu feisipuka ko e Fanguna ‘a e tukuaki’i ko e uaifi ‘o Sione ‘oku ‘iai ‘ene konga ‘a’ana mo ha tangata kehe. Na’e ‘ita ai ‘a Sione

Fakatupu ‘e he peesi Fanguna ha loto ‘ita ki ha husepaniti ke ne taa fakalavea’i ai hono uaifi´ Read More »

Me’a’ofa e kautaha vakapuna Alaska Airlines ki he fanga tokoua mo e tuofafine ‘o Iam Tongi

‘OKU fakahisitolia e a’u ‘a e talavou Tonga kae fanau’i ‘i Hawaii ko William Tongi ka ‘oku ‘iloa pe ko Iam Tongi ki he toko 3 kenau fainolo’i pe kohai te ne ikuna e fe’auhi hiva American Idol e ta’u ni.   ‘I he fe’auhi ni ‘oku muimui holo pe e fa’ee ‘a Iam ‘ia Iam

Me’a’ofa e kautaha vakapuna Alaska Airlines ki he fanga tokoua mo e tuofafine ‘o Iam Tongi Read More »

Kau fakafofonga pe e kakai ‘e tapu ka ‘oku ‘ataa pe mo’ua ia e kau Nopele´

‘Ikai tali e tangi ‘a Piveni mo Fatai Helu hono faka’ilo ‘a Lord Nuku NA’E ‘ikai ke tali ‘e he Fakamaau’anga Tangi´ ‘a e tangi ‘a Paula Piveni Piukala pea mo Fatai Helu he’ena ‘eke’i e tali ke kanititeiti mo hu ‘a Lord Nuku ki he fale alea´.  Ko e hopo ni na’e ‘uluaki fai ia

Kau fakafofonga pe e kakai ‘e tapu ka ‘oku ‘ataa pe mo’ua ia e kau Nopele´ Read More »

Tali ke kaniseli e lesisita e ‘api´ ‘ia Tito, to nounou e Minisita Fonua´

NA’E tali ‘e he Fakamaau’anga Kelekele ‘a Tonga´ ‘a e ‘eke’i ‘e Talite Hafoka mo Vake ‘Atu’ake ‘a ‘ena totonu ki he ‘api ‘i Nakolo na’e tali ia ‘e he Minisita Fonua ke lesisita ia ‘ia Tito Bourke Langi.   Na’e faka’ilo ai ‘e Talite mo Vake ‘a Tito mo e Minisita Fonua´ ‘o ‘eke’i ‘ena

Tali ke kaniseli e lesisita e ‘api´ ‘ia Tito, to nounou e Minisita Fonua´ Read More »