Monday 20th May 2024

9 March 2023

Fakamanatu ʻi Tonga taʻu 63 ʻEmipola Naruhito ʻo Siapaní

Faʻu ʻe Tonga Fonua Naʻe haʻelea ʻe he Tama Tuʻi, Tupou VI mo e Taʻahine Kuini, Nanasipauʻu ʻa e ʻapi meʻaʻanga ʻo e ʻAmipasitoa Siapani ʻi Tonga, ʻi ʻAnana ko e 23 Tuʻapulelulu ʻo e uike, ko e fakaafe fakalangilangi ki hono fakafiefiaʻa fakamamani lahi ʻo e taʻu 63 ʻo e ʻEmipola ʻo Siapani, Naruhito.

Fakamanatu ʻi Tonga taʻu 63 ʻEmipola Naruhito ʻo Siapaní Read More »

Fokotuʻu ʻApiako foʻou ʻa e Siasi Tonga Houʻeiki ke teuʻi ai hakotupu ʻo e fonuá

Faʻu ʻe Sione Hia Naʻe lava lelei hono tanupou ʻe he Pilinisi Kalauní, ʻUlukalala Tupoutoʻa ʻa e ʻapiako foʻou ʻa e Siasi Tonga Houʻeiki he ʻaho Tokonaki 4 ʻo Maʻasi 2023 ʻi he ʻelia Matatoa ʻi Tokomololo ko e fakaʻamu ia ʻa e Siasí ke tokoni ki hono paotoloaki mo tanumaki hono teuʻi ʻo e

Fokotuʻu ʻApiako foʻou ʻa e Siasi Tonga Houʻeiki ke teuʻi ai hakotupu ʻo e fonuá Read More »