Monday 20th May 2024

19 October 2022

Ne ‘eke $8 miliona pea tali ke holoki pe ‘o $8 kilu

Fakamatala fakamahino mei he loea´ e alea ‘i tu’a fekau’aki mo e kaniseli e sipoti SPG  KOE’UHI´ ko e tukuange mai ko ia ‘e he pule’anga´ e ongoongo ne felotoi e Pule’anga mo e Pacifc Games Council ke fakalelei pe ‘i tu’a e fakatonutonu´ pea fakahoko ‘e he pule’anga Tonga´ ha kole fakamolemole ki he’enau […]

Ne ‘eke $8 miliona pea tali ke holoki pe ‘o $8 kilu Read More »

‘Ikai ke tali e ‘eke ‘a e PTOA ke ta’ofi ‘a Nuku mei Fale alea ko hono mo’ua´

‘I HE ‘aho 6 ‘o Sepitema 2017 na’e tu’urtu’uni ai ‘a e Fakamaau’anga´ ke mo’ua ‘a Lord Nuku mo e kautaha Yan Jiang Group Ltd ki he $3,380,335 ‘i he;‘enau hopo mo Lord Luani fekau’aki mo e ngaue na’a nau fai ‘i hono tofi’a´.   Kuo ‘osi tamate’i e kautaha Yan Jiang Group LTd ia ka

‘Ikai ke tali e ‘eke ‘a e PTOA ke ta’ofi ‘a Nuku mei Fale alea ko hono mo’ua´ Read More »

Teu faka‘ilo he kautaha tanuhala ‘e 3 e pule‘angá tukuaki‘i he aleapau

Faʻu ʻe Tonga Fonua Nukuʻalofa: Kuo maʻu he nusipepá ni ha fakatamala falaaʻanga ʻoku lolotonga ngaue ʻa e ngaahi kautaha maka ʻe tolu, naʻanau aleapau ngaue mo e puleʻanga ʻo Tuʻiʻonetoa kenau fakahoko hono fakamaka mo hono fetuku ki he ngaahi ngaue tanuhala ʻa e puleʻanga, ke fai ha faka’ilo ‘o e Pule’anga Tonga´. ‘Oku nau

Teu faka‘ilo he kautaha tanuhala ‘e 3 e pule‘angá tukuaki‘i he aleapau Read More »

Koehā ʻoku fakapulipuli ai fakaleleí kapau ko e lelei maʻae fonua e faituʻutuʻuni

Kuo tuku mai ʻe he puleʻanga ʻenau ongoongo ʻi he ʻaho Tuʻapulelulu ʻo e uike kuoʻosí, fekauʻaki mo ʻenau tuʻutuʻuni ki he fakatonutonu fakalao pea mo e Kosilio Sipoti ʻo e Pasifiki pea pehee ki he kautaha sipoti ʻa Tonga pe ko e TASANOC. Fakatatau pea mo e ongoongo kuo tuku mai: 1) Ko ha

Koehā ʻoku fakapulipuli ai fakaleleí kapau ko e lelei maʻae fonua e faituʻutuʻuni Read More »

Fakamaau ‘eke fekau’aki mo e mate ‘a Ngata he ‘aofinima e kau polisi´

‘OKU lolotonga fakahoko e fakamaau ‘eke fekau’aki mo e pekia ‘a e tangata Tonga ko ‘Alo Ngata ‘i he pilisone ‘Okalani´ ‘i Siulai 2018.   Na’e ‘uluaki ‘iai foki e lipooti ‘o tukuaki’i na’e lahi e ngaahi fehalaaki ‘a e kau polisi´ he’enau puke mai ‘a Ngata´ ‘o tupu ai ‘ene mate´. Na’e kau ai ‘enau

Fakamaau ‘eke fekau’aki mo e mate ‘a Ngata he ‘aofinima e kau polisi´ Read More »

Ma‘u Hateni ki he kaiha‘a ‘i Halaleva toe foki ki Tolitoli ngāue popula ta‘u 4

Faʻu ʻe Sione Hia Halaleva: Kuo faifai ange eni pea toki maʻu ki he hia kaihaʻa e taha e kau tangata ʻoku lahi taha hono tukuakiʻi ki he ngaahi hia kehekehe ʻi Tonga ko Hateni Kaufusi.    Kuo ʻosi ʻi ai foki e ngaahi hia kaihaʻa lalahi ia ne ʻikai maau e ngāue ‘a e kau

Ma‘u Hateni ki he kaiha‘a ‘i Halaleva toe foki ki Tolitoli ngāue popula ta‘u 4 Read More »

Fai pe tila ia ‘i loto Hu‘atolitoli tanaki atu ke ngāue popula ta‘u 9

Faʻu ʻe Sione Hia Huʻatolitoli: Kuo mahino mai eni kuo aʻu hono fakatau ʻoʻona mo e tila e faitoʻo konatapu ke fakahoko tonu pe ia ʻi Pilīsone Huʻatolitolí.    Ko e ngaahi meʻa angamaheni eni ia ʻoku tau faʻa mamata maʻu pe heʻene ʻasi he faiva. Kae tā koā kuo ʻosi hoko tonu pe ia

Fai pe tila ia ‘i loto Hu‘atolitoli tanaki atu ke ngāue popula ta‘u 9 Read More »

Mo‘ua $11,500.00 ‘a Afimeimo‘unga ki he‘ene lau‘ikovi‘i ‘a Samiu Vaipulu

Tuku atu ‘aho ‘e 14 ke totongi ai ka ‘ikai ‘e puke ‘ene koloa ‘o fakatau tuki Faʻu ʻe Sione Hia Nukuʻalofa: Naʻe tuʻutuʻuni ʻa Fakamaau Polisi Salesi Mafi he uike kuoʻosí ke halaia ʻa Afimeimoʻunga pea tali ʻa e ʻeke maumau ʻa Samiu Vaipulu feʻunga mo e $1mano fakataha ki ai mo e totongi ʻa

Mo‘ua $11,500.00 ‘a Afimeimo‘unga ki he‘ene lau‘ikovi‘i ‘a Samiu Vaipulu Read More »

Tuli ʻOfisa Moʻui heʻene kākaaʻi Sivi Moʻui Lelei maʻae ongo ʻEsia

Havelu: Kuo fakamālōlooʻi fakataimi ha tangata ko Penisimani Nonu(29) mei Havelu mei heʻene ngaue ko e taha he kau ʻOfisa Moʻui he Falemahaki Vaiola felaveʻi mo hono tukuakiʻi ia ki he Tohinima Loi mo e kakaaʻi ha tohi ngaue he mahina ko Sanuali ʻo e taʻú ni naʻa ne fakamoʻoni he tohi sivi moʻui lelei(health certificate)

Tuli ʻOfisa Moʻui heʻene kākaaʻi Sivi Moʻui Lelei maʻae ongo ʻEsia Read More »